5. modulis: Teritoriāla zīmola spēks
1. daļa: Zīmols

Pārskats: TĀTAD, KAS IR ZĪMOLS?


Sāksim ar video noskatīšanos! Video parāda, kā zīmoli ir klātesoši visur mūsu dzīvē, kādi ir zīmoli, ko tie simbolizē...

Zīmols nav tikai logo, korporatīvā identitāte, reklāma... zīmols ir pārliecība, kaislība, piederība, drošība un unikālu vērtību kopums. Zīmoli garantē kvalitāti, veicina vēlēšanos, palīdz mums justies piederīgiem...

Zīmols ir kaut kas vairāk nekā jūsu uzņēmuma logo, sauklis vai mārketinga kampaņa.

Zīmols ir:

 • Saikne starp jums un jūsu klientiem
 • Ko patērētāji zina, tic un domā par jūsu uzņēmumu, tā produktiem, pakalpojumiem un pieredzi, ko jūs sniedzat
 • Ko jūs atbalstāt un kāda ir jūsu reputācija
 • Jūsu uzņēmuma seja tirgū
 • Emocionālā ietekme, ko jūsu uzņēmums rada uz klientiem vai potenciālajiem klientiem
 • Kā jūs atšķiraties no pārējiem tirgus spēlētājiem
 • Jūsu solījumi

Pajautājiet sev

Kas ir zīmols?
Kas ir zīmola stratēģija?
Kāpēc veikt zīmola pozicionēšanu lauku teritorijā?
Kas ir atbildīgs par teritoriālo zīmola pozicionēšanu?
Teritoriālā zīmola pozicionēšana un vietas mārketings.
Kopīgs mārketings


VAI JŪS ZINĀJĀT?
„Kad cilvēki izmanto jūsu ZĪMOLU kā darbības vārdu, tas ir izcili...”

Mega Vitmana
Hewlett Packard AD

Zīmola veidošana

Jums nav jābūt lielam uzņēmumam, lai jums būtu zīmols. Turpmāk sniegti daži zīmola veidošanas padomi nelieliem uzņēmumiem, lai jūs spētu saprast, ko vēlaties paziņot pasaulei par savu zīmolu, attīstiet savu vīziju un izveidojiet to pilnīgi skaidru:

KAS JŪS ESAT?

Izveidojiet vērtību sarakstu, ko aizstāv jūsu saimniecība. Vai cilvēki zina par jūsu uzņēmuma vērtībām? Vai jūs esat radījuši attiecības, kuras spējat veicināt? Vai jūs esat izveidojuši saikni ar saviem klientiem?

KĀDAS IR JŪSU STIPRĀS PUSES?

Kādas vērtības vai priekšrocības klientam sniedz jūsu prece vai pakalpojums? Vai jums ir īpašas preces vai pakalpojumi, ko jūs izvirzāt priekšgalā tirgū? Vai caur attēliem vai aprakstiem spējat emocionāli parādīt savas priekšrocības?

KO JŪS ESAT IZDARĪJUŠI?

Šī ir iespēja izstāstīt savu stāstu un runāt par aktivitātēm, kas nav tik redzamas, piemēram, darbinieku apmācības saistībā ar jūsu zīmolu, sabiedrības iesaisti un labdarības pasākumi. Būtiski aprakstīt šīs aktivitātes, jo tās var palīdzēt jums radīt saistību starp jūsu zīmolu un jūsu klientu.

Noskatieties šo video:

ieteikumi zīmola stratēģijas izveidei...Vai jūs zinājāt?
Sākotnēji marķēšana tika izmantota lopu apzīmogošanai, lai norādītu uz to piederību!

Zīmola pozicionēšana lauku teritorijas: Motīvi, pasākumi un pārvaldība

Tagad mēģināsim saprast, kāpēc zīmola saistīšana ar lauku teritoriju var būt veiksmīga mārketinga stratēģija:

Zīmola pozicionēšanai lauku teritorijā ir daudz kas kopīgs ar teritoriālo zīmola pozicionēšanu. teritoriālā zīmola pozicionēšana tiek izmantota kā apvienojoša koncepcija, kas fokusējas ne tikai uz reģioniem, bet var ietvert arī veselas valstis, kaimiņos esošus reģionus, pilsētas, lauku teritorijas utt. Lauku teritoriju zīmola pozicionēšana, kā jau nosaukums norāda, attiecas uz īpašām lauku teritorijām, tātad pievērš uzmanību retāk apdzīvotām vietām ar specifiskiem demogrāfiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem rādītājiem. teritoriālā zīmola pozicionēšana pilsētās un reģionos notiek jau vairākas dekādes, lauku teritoriju zīmola pozicionēšana ir daudz jaunāks fenomens. Lauku zīmoli ir teritoriālā mārketinga instruments, kas rada vērtību. zīmols ir lauku teritorijai piešķiramās nozīmes sintēzes elements.

Vietējās pašvaldības un iedzīvotāju pārstāvji uzskata, ka saziņa un reklāmas kampaņu ieviešana lauku teritorijās nepieciešama, lai veicinātu pozitīvu uzmanību gan lauku teritorijās, gan sabiedrībā kopumā. Lauku teritoriju pārstāvji bieži uzskata, ka zīmola pozicionēšana ir pretdarbība negatīviem sociāli demogrāfiskiem un ekonomiskiem rādītājiem. zīmola pozicionēšana, papildus citiem pasākumiem tiek uzskatīta par integrētu veidu, kā padarīt lauku teritorijas dzīvotspējīgas un dzīvas.

Teritoriālā zīmola pozicionēšana un vietas mārketings

Lauku teritorijām ir labs iemesls, lai izvēlētos zīmola pozicionēšanu kā vienu no instrumentiem, lai uzlabotu minētos lauku teritoriju rādītājus. Kopumā zīmola pozicionēšanas nolūks ir uzlabot kopējo uzskatu un paaugstināt profesionālās iespējas un profesionālās kvalitātes lauku teritorijās. Teritoriālā zīmola pozicionēšana kalpo par vienojošu faktoru starp dažādiem pīlāriem, piemēram, ekonomiku, infrastruktūru, izglītību un kultūru un citiem aspektiem (pilsoņiem, uzņēmējiem, valsts iestādēm), kas iesaistīti uzņēmējdarbībā. Tādējādi zīmola pozicionēšanas uzdevums ir censties apvienot dažādus sektorus un perspektīvas, lai vienotu to mērķus.

Efektīva zīmola iegūšana palīdzēs izcelt reģionu kartē, un daudzas nācijas, reģioni un pilsētas ir vai nu jau izveidojuši savas vietas zīmolu vai strādā pie tā, vai vismaz ir par to domājuši. Daži vietu zīmoli paredzēti vienam specifiskam sektoram, piemēram, tūrismam, turpretim citi paredzēti dažādiem sektoriem un cenšas ietekmēt dažādus patērētājus, piemēram, tūristus, uzņēmēju sabiedrību, investorus, potenciālos jaunos iedzīvotājus un pašus iedzīvotājus.

UZZINĀT VAIRĀK

Lauku teritoriju īpašās iezīmes

Teritoriālai zīmola pozicionēšanai ir liela nozīme, un lauku teritorijas raksturo „neskaidri, sarežģīti un bieži pretrunīgi lēmumu pieņemšanas procesi, kurus ietekmē dažādas interešu grupas, kurai katrai ir savs atsevišķs vērtību un ideoloģiju kopums” (Holmes, 2002.).

PDF file

Vietējās sabiedrības neuzticas jaunām iniciatīvām attiecībā uz teritoriālo zīmola pozicionēšanu, īpaši tādās lauku teritorijās, kurās problēmas rodas, kad viena no grupām ņem vērā tikai savus mērķus, neskatoties uz kompromisu nepieciešamību vai lauku teritoriju dažādo izmantošanu” (Pevetz, 1980.). Pēdējo 10 gadu laikā daudzi Eiropas reģioni un provinces ir mēģinājuši ieviest radošas stratēģijas, lai popularizētu teritoriju kvalitāti (Hospers, 2004.) visplašākajā nozīmē, cenšoties popularizēt tādus aspektus kā ainava, daba, kultūras mantojums, reģionālās preces, gastronomija un tradicionālās preces. Vienota zīmola veiksmi tirgū iespējams iegūt tikai, ja tirgus dalībnieki „veido identitāti vai zīmola tēlu, kas potenciālajiem apmeklētājiem apvieno fizisko īpašību, ainavas, cilvēku, kultūras, kvalitātes un reģiona pievilcības būtību” (Garrod et al. 2006).


Vai teritoriālais mārketings var tikt uzskatīts par kopīgā mārketinga stratēģiju?

Teritoriālā mārketinga pasākumi

 • veidot attiecības ar vietējām institūcijām, kas veicina iniciatīvas, no kurām iegūst reģions
 • radīt saziņas kampaņu, kas uzsver preces īpašo piesaisti attiecīgajam reģionam
 • pastāstīt par produkta rakstura iezīmēm
 • izveidot tīklu starp ražotājiem no tā paša reģiona, lai atbalstītu vienam otruDŽENOVAS PESTO stāsts

Dženovas pesto garantē ienākumus arī bazilika no Pra reģiona ražotājiem, restorānu īpašniekiem, pārstrādātājiem, tādējādi kļūstot par „resursu” nozīmīgam ekonomiskam spēkam Dženovas reģionā.

Noderīgi teritoriālā kopīga mārketinga reklāmas kampaņu un jumta zīmola piemēri

Gadījuma izpēte:

DienvidtiroleMeetjesland (Beļģija)


Finnoy pašvaldība (Norvēģija)


Daži ZĪMOLI identificē vīna maršrutus visā pasaulē: sadarbībā ar vietējām institūcijām ražotāji ir veiksmīgi veicinājuši reģiona un ražošanas atpazīstamību.

Dienvidāfrika


Kipra


ASV


Itālija


Francija

This project has been funded with support from the European Commission.
This communication (website) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.